ඇතැම් ප්‍රදේශවලට හෙට පැය 06 කට වැඩි විදුලි කප්පාදුවක්

දිවයිනේ ඇතැම් ප්‍රදේශවලට හෙට(24) දිනයේදී පැය 06 කට වැඩි විදුලි කප්පාදුවක් සිදුකිරීමට මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාව අනුමැතිය දී තිබෙනවා.

ඒ අනුව A සිට L දක්වා කලාප 12 කට පෙරවරු 08 සිට පස්වරු 06 දක්වා පැය 03 යි විනාඩි 20 ක් බැගින් සහ පස්වරු 06 සිට රාත්‍රී 11 දක්වා පැය 01 යි විනාඩි 40 ක් බැගින් විදුලිය කප්පාදු කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.

P සිට W දක්වා කලාප 08 කට හෙට පැය 06 යි විනාඩි 20 ක විදුලි කපා හැරීමක් සිදුවනවා.

ඒ අනුව පෙරවරු 08.30 සිට පස්වරු 05.30 දක්වා පැය 04 යි විනාඩි 30 ක් බැගින්ද පස්වරු 05.30 සිට රාත්‍රී 11 දක්වා පැය 01 යි විනාඩි 50 ක් බැගින්ද විදුලිය කපා හැරෙනු ඇති.

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept